شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
پسراي
91/10/17
پسراي
عكستون حرف نداشت محشره به خ@};- @};- دا
ساعت ویکتوریا
هـــــــــــمـــــــ
رتبه 0
0 برگزیده
226 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
هـــــــــــمـــــــ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top