شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
خوش بحال آسمان ، خود را چه راحت خالي ميکند ، چه راحت ميگريد و چه راحت آرام ميشود ؛ کاش چشمانم آسماني بود ؛
mp3 player شوکر
هـــــــــــمـــــــ
رتبه 0
0 برگزیده
226 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
هـــــــــــمـــــــ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top